Pruvodce - Analýza výsledků

Alerty – upozornění na vyplnění průzkumu v souladu s nastaveným filtrem

Platforma Netquest umožňuje zasílání e-mailových oznámení (tzv. alertů) o vyplnění dotazníku na základě konkrétních podmínek, např. respondent vybral hodnotu 0 – 6 v NPS otázce. Pomocí alertů můžete také vytvořit obsah odeslané zprávy a vybrat (nejen) e-mailové adresy, na které bude oznámení odesláno.

Díky této možnosti:

 • může oznámení o vyplněném průzkumu obdržet nejen autor dotazníku, ale i další osoby uvedené uživatelem účtu.
 • zpráva nemusí být odeslána po každém provedeném vyplnění dotazníku, ale pouze v případě, že vyplnění bude splňovat danou podmínku.

Nastavení alertu

1.) Filtr výsledků dotazníku

Aby bylo možné nastavit alert, je nutné nastavit filtr výsledků průzkumu, tj. určit podmínky, na jejichž základě buden následující oznámení a obsah jeho zprávy zasláno. Podrobné informace o nastavení filtru naleznete v tomto článku.

2.) Tvorba alertu

Alert jako e-mail (zaslán na e-mailovou adresu)

V hlavním menu Nastavení zvolte záložku Alerty a klikněte na „Vytvořit nový alert“.

Zobrazí se stránka s konfigurací alertu.

Nejprve zadejte název alertu – bude použit jako subjekt zaslaného e-mailu.

Dalším krokem je nastavení momentu, kdy má systém ověřit vyplněné údaje a odeslat oznámení – po každém vyplnění dotazníku respondentem nebo po uložení změn provedených v daném vyplnění.

Je-li je vybrána první možnost, bude oznámení odesláno, v případě dotazníku vyplněného v souladu se zadaným filtrem. Druhou možností je zaslání oznámení po dodatečné ověření výplnění, které může být provedeno autorem dotazníku v menu „Analyza“ -> „Individuální vyplnění“. Pokud provedete změny odpovídající zadanému filtru – systém odešle oznámení o tomto vyplnění.

Někdy se stává, že data vyplněná respondentem jsou dodatečně ověřena a upravena. To se týká především pravopisných chyb nebo nutnosti odstranit obscénní slova. Podrobné informace o úpravě jednotlivých výplnění naleznete v tomto článku.

Po provedení některých změn ve vyplnění můžete zjistit, že výplnění je vhodné pro filtr, který určíte pro odesílání oznámení. V takové situaci stojí za to také označit druhou možnost – v případě úprav vyplněných dotazníků dostanete oznámení.

Musíte také určit podmínku pro odeslání oznámení a přesně vybrat filtr, na jehož základě systém ověří provedené vyplnění a odešle oznámení.

Pokud máte uloženo několik filtrů výsledků průzkumu, musíte nastavit několik alertů, nebo nastavit detailnější filtr kombinující více podmínek. Alert lze spojit vždy pouze s jedním filtrem.

Do pole „Příjemci“ zadejte e-mailové adresy osob, kterým by mělo být oznámení zasláno. Má-li být informováno více osob najednou, přidejte adresy oddělené středníkem nebo čárkou.

Alert jako webhook

Pokud je ve Vaší aplikaci vystavený příslušný endpoint, tj. Adresa URL, na kterou lze odkazovat strukturovaným způsobem, můžete oznámení poskytnout pomocí webhook metody.

Alert můžete posílat také jako webhook. V tomto případě musíte poskytnout adresu URL stránky a údaje alertu, která mohou být odeslána na webhook.

Tatko může vypadat webhook, který je předán z Netquest.

https://netquest.cz/webhook/q1=[E-MAIL]&q2=[ANS_1]&[TITLE]

Níže je uveden seznam proměnných, které lze předávat prostřednictvím webhook.

Alert na Slack

Alert můžete odeslat také na populární Slack messenger.

Chcete-li posílat upozornění do služby Slack, klikněte prosím na možnost „Odeslat na Slack“.

Poté přidejte název aplikace a vyberte použitý „workspace“.

Po vytvoření aplikace vyberte možnost „Incoming webhooks“.

Po výběru kanálu klikněte na možnost tlačítko „Add incoming webhooks integration“.

Po přidání této integrace obdržíte odkaz na webhook:

Po zadání této adresy do pole „Webhook adresa Slacku“, přidání kanálu a kliknutí na tlačítko „Uložit“, se na kanálu Slacku objeví upozornění.

Posledním krokem je určení obsahu odeslané zprávy.

Ve výchozím nastavení se odesílá systémová zpráva. Tuto zprávu můžete změnit v souladu s vašimi potřebami a vytvořit si vlastní obsah oznámení, které bude zasíláno uvedeným příjemcům.

V obsahu zprávy, kterou vytvoříte, můžete použít makra viditelná na obrázku a detailně popsaná níže. Vložením makra do zprávy provedete kliknutím na menu „Dynamický obsah“ v liště a výběrem konkrétního makra.

Popis maker:

 • „Název dotazníku – do zprávy můžete uvést název dotazníku, kterého se daný alert týká
 • „Parametr external_key“ – v alertu mohly být vzaty v úvahu parametry externího klíče, na jehož základě byl alert odeslán (samozřejmě, je-li takový parametr byla zahrnut do průzkumu). Další informace o parametru external_key naleznete v článku: Externí parametr – external_key
 • „E-mailová adresa respondenta“ – díky vložení tohoto makra můžete okamžitě zjistit, od koho jste právě obdrželi vyplnění, které splňuje vaše kritéria
 • „Odpověď v otázce č. XY“ – v závislosti na počtu otázek v průzkumu budete mít možnost vložit odpověď z dané otázky. Díky tomu se v alertu zobrazí odpověď respondenta na danou otázku
 • „Odkaz na stažení vyplnění XLS/PDF“ – v alertu obdržíte odkaz, na který po kliknutí budete moci okamžitě stáhnout výsledky daného vyplnění ve vybraném formátu
 • „Odkaz na zrušení odběru“ – do zprávy můžete zahrnout odkaz, který umožní příjemci odhlásení se z příjímání alertů
 • „Odkaz na kompletní vyplnění“ – v alertu bude uveden odkaz, na kterém uvidíte aktuální výsledky provedeného vyplnění v systému Netquest (pozor, tento odkaz zpřístupní Váš účet příjemci tohoto makra!)
 • „E-mailová adresa autora dotazníku“ – pokud bude oznámení zasláno velké skupině příjemců, můžete do zprávy uvést svoji e-mailovou adresu, aby tyto osoby věděly, kdo jim zaslal upozornění
 • „Název filtru“ – chcete-li, aby alert brala v úvahu typ filtru, ze kterého je zpráva odeslána
 • „Datum / hodina vygenerování“ – můžete zadat datum, kdy byl alert vygenerován

Klikněte na tlačítko „Uložit“ a systém potvrdí Vámi vytvořený alert.

Tímto způsobem můžete vytvořit libovolné kombinace alertů pro každý dotazník.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď