Pruvodce - Slovník pojmů

(Vy)Hodnocení

Hodnocení je proces, ve kterém se v každé fázi provádí objektivní posouzení hodnoty a vlastností konkrétního projektu, programu, politiky nebo plánu. Průzkum pokrývá každou fázi – od samého začátku, tj. plánování, přes realizace, až po analýzu výsledků, reportování nebo vyvozování závěrů.

Účel hodnocení

Hodnocení se provádí v souladu s kritérii stanovenými na začátku za účelem zlepšení kvality, zefektivnění operací nebo zavedení požadovaných změn v programu, plánu nebo projektu. Potřeba změn může vyplývat z různých faktorů – např. od uplynulého času, od jaké etapě je program, jaké subjekty se na něm podílejí atd. Účelem hodnocení je získat znalosti nezbytné pro další rozhodování.

Typy hodnocení

Existuje několik typů hodnocení:

 • vzhledem k způsobu provedení průzkumu, lze hodnocení rozlišit na interní (prováděné stejným subjektem) a externí (zadáno externímu subjektu),
 • vzhledem k předmětu průzkumu můžeme rozlišit následující hodnocení: politické, programové, projektové, tematická hodnocení nebo meta-evaluace,
 • s přihlédnutím ke kritérium času, můžeme uvést následující hodnocení: předběžná (odhadovaná), ad hoc (současná), průběžná a konečná.

Můžeme také rozlišit dva základní typy hodnocení: demokratické a konvoluční.

Demokratické hodnocení je výzkum založený na poměrovém hodnocení, v němž lidé účastnící se výzkumu (respondenti) stanovují hodnoty uznávané v daném kulturním a společenském kruhu. Tyto normy jsou hodnotící standardy specifické pro konkrétní skupinu v dané fázi. Jedná se zde o hodnocení, které umožňuje zkoumat, zda měřené vlastnosti nebo jevy a procesy jsou skutečné hodnoty rozpoznané danou skupinou.

Konvoluční hodnocení je naproti tomu hodnocení provedené v přirozeném kontextu sociálních procesů. V takovém procesu se berou v úvahu jak příznivé, tak nepříznivé faktory, které by mohly ovlivnit konečný výsledek programu nebo plánu. V konvolučním hodnocení je důležitá podrobná interpretace, prováděná na několika úrovních rozvrstvení proměnných, aby bylo možné přesně posoudit, kdo byl iniciátor a jaká byla brzdou změn během daného programu.

Kritéria hodnocení

Hodnotícími kritérii bude vše, co určuje úspěch projektu. Zde můžeme uvést seznam:

 • použitelnost, tj. jaké důsledky bude mít realizace projektu nebo plánu (všechny zamýšlené a nezamýšlené účinky),
 • přesnost, tj. do jaké míry se cíle našeho projektu shodují s cíli příjemce,
 • trvanlivost, tj. určení, zda budou účinky projektu dlouhodobé nebo jednorázové,
 • efektivnost, tj. určení, zda použité zdroje a prostředky se změnily ve skutečné efekty,
 • účinnost, tj. určení, zda byly splněny předpokládané cíle.

Etapy hodnocení

Tento proces lze rozdělit do několika po sobě jdoucích fází:

 1. označení tématu,
 2. kladení klíčových otázek,
 3. stanovení standardů a hodnotících kritérií,
 4. určení rozsahu otázek, které je třeba analyzovat, aby bylo možné získat odpovědi na otázky uvedené ve 2. bodě
 5. vyhledání zdrojů informací, které chceme získat,
 6. výběr nejvhodnější metody,
 7. příprava nástrojů, např. testů, průzkumů, formulářů,
 8. vytvoření plánu hodnocení,
 9. výběr správného nástroje pro sledování změn.

Je třeba zdůraznit, že v závislosti na zkoumaném projektu, plánu nebo politice mohou mít jednotlivé fáze odlišnou podobu nebo mohou být zcela vynechány.

Často je obtížné zvolit metodu hodnocení vhodnou pro daný projekt nebo program. Příklady nejčastěji zvolených metod jsou: výzkum dokumentů, analýza písemných materiálů, pozorování, počítačová simulace, případová studie, průzkum nebo logická analýza.

Hodnocení se nejčastěji používá v průmyslových odvětvích a oblastech, které vyžadují pravidelnou kontrolu kvality a pokroku realizovaných projektů, jejich účinků a přijetí ze strany společnosti. Hodnocení lze proto často nalézt v politice, právu, vysokoškolském vzdělávání nebo široce chápaném vzdělávání.

Pomohl Vám tento článek?

Děkujeme za odpověď